Missie

"Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) garandeert aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem/haar in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid." Deze brede opdracht betekent voor het OCMW dat het zich permanent moet aanpassen aan veranderende en nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

Bij de invulling van deze kernopdracht richt het OCMW zich tot twee prioritaire doelgroepen: de individuele hulpvragers en de ouderen. Samen met de hulpvragers die niet of onvoldoende uit eigen kracht kunnen aansluiten bij of deelnemen aan het maatschappelijke leven, wil het OCMW een maximale emancipatie en integratie in het maatschappelijke leven bereiken. Wat de oudere Genkenaren betreft, heeft het OCMW als doel hen zolang mogelijk, met de nodige ondersteuning, in hun vertrouwde thuismilieu te laten blijven. Voor ouderen voor wie dit niet langer meer mogelijk is, zorgt het OCMW voor een naadloze overgang naar de meest aangepaste woonvorm.

Het OCMW vervult zijn opdrachten volgens de meest geëigende methoden, waarbij een geëngageerde, deskundige, neutrale en klantvriendelijke houding van gemotiveerde en tevreden medewerkers maatstaf is.

Het OCMW wil als lokale overheid de motor zijn bij het uitstippelen van het lokale welzijnsbeleid, meer bepaald bij de vormgeving van de (kans)armoedebestrijding en het ouderenbeleid in Genk.


Terug naar boven   

Maatschappelijke dienstverlening


Om de complexe hulpvragen van onze klanten efficiënt te kunnen beantwoorden, werken wij aan een flexibele organisatiestructuur die diverse vormen van hulp- en dienstverlening aanbiedt. Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de lasten tussen onze klanten en de lokale gemeenschap, en wij trachten het sociale beleid dat wij voeren steeds betaalbaar te houden.

Wij zetten de medewerkers, de financiële middelen, en de infrastructuur op een klantvriendelijke, resultaatgerichte en efficiënte wijze in. De responsabilisering van de medewerkers en de diensten is hierbij een belangrijke basisvoorwaarde. Wij trachten de werkomgeving te verbeteren en hebben hierbij bijzondere aandacht voor de veiligheid en gezondheid van het personeel. Wij willen onze diensten op een geïntegreerde, beheersbare en veilige manier automatiseren. Dit met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening die aandacht heeft voor de zelfstandigheid van de gebruikers en voor de stabiliteit van het hele netwerk. Wij bouwen de logistieke ondersteuning ten dienste van interne en externe klanten uit en streven naar een optimaal beheer van onze infrastructuur. Door het verbeteren van dienstondersteunende informatie dragen wij bij tot het ter beschikking stellen van relevante informatie en tot de ontwikkeling van kennis en deskundigheid gericht naar de klant, de medewerkers en de organisatie.


Terug naar boven   

Menselijke waardigheid


Wij bieden bestaanszekerheid aan alle inwoners, in het bijzonder aan de kansarmen, via een gerichte dienstverlening met betrekking tot sociale/administratieve wetgeving en financiële/materiële voorzieningen, en via een geoptimaliseerde en geïndividualiseerde hulpverlening. Ten aanzien van meervoudig achtergestelden en bijzondere doelgroepen zijn wij er op gericht specifieke problemen op te heffen. Dit alles wordt gekaderd in een globale aanpak, waarbij we de betrokkenen zoveel mogelijk willen activeren en hun zelfredzaamheid willen bevorderen.

 

Ons seniorenbeleid is in de eerste plaats gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid van de senior in zijn of haar thuisomgeving, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Verder werken wij mee aan de optimalisatie van preventieve acties in verband met gezondheidszorg, en van de thuiszorg. Senioren die onvoldoende zelfstandig kunnen functioneren in hun thuismilieu of in een aangepaste woonvorm, bieden wij een aangepast woon-, leef- en zorgcentrum aan. Wij schenken hierbij bijzondere aandacht aan zorgbehoeftige en dementerende senioren. Wij blijven positieve aandacht schenken en werken aan de relatie tussen de senior en de familie.

 

Wij leggen de nadruk op een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan onze klanten. Vanuit een vertrouwensrelatie gaan wij op een respectvolle manier met onze klant om. Wij verstrekken relevante en doelgerichte informatie over de keuzemogelijkheden binnen onze hulp- en dienstverlening. Wij maken de grenzen hiervan duidelijk en respecteren de keuzevrijheid van de klant. Wij overleggen met de klant over de individuele hulp- en dienstverlening, en geven hem of haar inspraak in de verdere uitbouw van het hulp- en dienstverleningsaanbod. Hierdoor wordt de klant in staat gesteld zijn/haar leven zelf richting te geven. Wij hebben bijzondere aandacht voor de signaalfunctie van de klant. Wij geven onze klanten kansen om sociale relaties voort te zetten, nieuwe relaties op te bouwen en te blijven participeren in de samenleving. Wij willen de betaalbaarheid en toegankelijkheid van onze hulp- en dienstverlening verder verbeteren. Wij hebben aandacht voor een functionele en comfortabele woonomgeving, die onze klanten geborgenheid en veiligheid biedt.


Terug naar boven   

Motor


Wij volgen de maatschappelijke evoluties en de steeds complexer wordende vragen van onze klanten op de voet. Als coördinerende instantie versterken wij de bestaande samenwerkingsverbanden en netwerken tussen het OCMW en externe instanties, ontwikkelen wij beleidsondersteunende data en verbeteren wij de interne en externe communicatie.

Ook in de toekomst willen wij als OCMW duidelijk en krachtig op de voorgrond treden. Vanuit een voortrekkersrol voeren wij een proactief welzijnsbeleid en bieden wij nieuwe vormen van hulp- en dienstverlening aan. Veranderen zien wij als een uitdaging. Hiervoor benutten wij het talent en de creativiteit van onze medewerkers en voeren we een toekomstgericht vormingsbeleid. Daarnaast staan wij open voor vernieuwende ideeën van onze partners, en stimuleren en ondersteunen wij hen bij het nemen van nieuwe initiatieven. Wij zetten de financiële middelen effectief en efficiënt in en nemen een signaalfunctie op ten aanzien van overheden, relevante partners, financiers en andere belangrijke derden.


Terug naar boven   

Professionaliteit


Binnen de wettelijke mogelijkheden wordt een doeltreffend selectie- en aanwervingsbeleid gevoerd. Groeimogelijkheden van medewerkers worden benut, en er is aandacht voor hun evoluerende noden en behoeften in relatie tot het belang van de klanten en van de organisatie. Wij gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Van onze personeelsleden verwachten wij dat zij deskundig, efficiënt en resultaatgericht handelen en samenwerken. Hierbij staan het methodisch werken, het werken in teamverband, en een taak- en klantgerichte (intern en extern) attitude centraal. Wij ondersteunen onze medewerkers hierin door middel van doelgerichte coaching en vorming.

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de klant en voor de organisatie. De inbreng van de medewerkers in de verdere uitbouw van onze hulp- en dienstverlening wordt gewaardeerd. Een open communicatiecultuur gebaseerd op wederzijds vertrouwen en de responsabilisering van de medewerkers vormt hierbij het fundament.

OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken