Wat mag je van ons verwachten

De vrijwilligerswerking van de dienstencentra werd opgericht bij OCMW - beslissing van 3 maart 1994. Ze is door de Vlaamse overheid, Afdeling Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkend als vrijwilligersorganisatie in de welzijns - en gezondheidssector.

 

Inwerking en begeleiding

Elke vrijwilliger krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen bij wie hij met alle vragen en suggesties terecht kan. De begeleider staat in voor de inwerking van de nieuwe vrijwilliger, de begeleiding, het bespreken van de manier waarop de taak gedaan moet worden, het leiding geven aan de vrijwilliger tijdens de taakuitvoering op de werkplek zelf en de verslaggeving van het inwerking- en begeleidingsproces. De meeste begeleidingsgesprekken zijn informeel op de werkplek zelf.

 

Inspraakmogelijkheden

Voor elke groep van vrijwilligers die dezelfde taak uitvoeren, is/zijn er één of enkele samenkomsten per jaar waarop de werking wordt geëvalueerd, bijgestuurd en voorstellen worden besproken.

Elk najaar hebben ook alle vrijwilligers de mogelijkheid mee te denken over de activiteitenplanning van het jaar nadien. Wij stimuleren vrijwilligers om hieraan deel te nemen.

Van elke samenkomst wordt een verslag gemaakt. Alle verslagen en conclusies uit de bijeenkomsten worden voorgelegd en besproken op de teamvergadering van de lokale dienstencentra.

 

Vorming

Nieuwe vrijwilligers wordt aangeraden de basiscursus te volgen. In deze cursus van vier lessen komt aan bod: de structuur van het OCMW en de plaats van de dienstencentra hierin, missie - visie en huishoudelijk reglement van de dienstencentra, animatieve grondhouding, meldingsfunctie, beroepsgeheim en communicatievaardigheden.

Jaarlijks worden aan alle vrijwilligers 2 algemene vormingsmomenten aangeboden. Deze hebben tot doel het inzicht in het vrijwilligerswerk en in de welzijns- en gezondheidssector te verruimen en specifieke vaardigheden bij te brengen waardoor de uitvoering van de activiteiten kwalitatief kan verbeteren.

 

Binnen de financiële mogelijkheden van de vrijwilligerswerking dienstencentra en na goedkeuring kunnen geïnteresseerde vrijwilligers ook taakgerichte vorming volgen. Deze vorming kan georganiseerd zijn door de dienstencentra zelf of door externe vormingsorganisaties. Aanvragen hiervoor worden gedaan bij de persoonlijke begeleider.

Balievrijwilligers zijn verplicht om de eerstvolgende opleiding tot seniorenconsulent te volgen.

Deelname aan de vrijwilligersvorming is gratis. Er wordt wel een engagement en aanwezigheid voor de ganse cursus verwacht.

 

Verzekering

Elke vrijwilliger is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Vrijwilligers met toestemming om tijdens hun vrijwilligerswerk hun auto te gebruiken, hebben ook een omniumverzekering. De concrete modaliteiten van deze verzekeringen zijn vermeld in de afsprakennota.


Kostenvergoeding

Er is geen vergoeding voor de eventuele verplaatsingskosten van en naar de dienstencentra. Een vrijwilliger die tijdens zijn vrijwilligerswerk zijn eigen auto gebruikt, ontvangt hiervoor een vergoeding per gereden kilometer die gelijk is aan het wettelijk maximaal toegelaten tarief voor vrijwilligers.


Bezoek ook

  • Bowling.jpg
  • Wat mag je van ons verwachten
  • Wat mag je van ons verwachten
  • Wat mag je van ons verwachten
  • Wat mag je van ons verwachten
  • Wat mag je van ons verwachten
  • Wat mag je van ons verwachten
  • Wat mag je van ons verwachten
  • Wat mag je van ons verwachten