Bekendmakingen Reglementen OCMW Genk

Overeenkomstig artikel 187 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012, gebeurt de bekendmaking van de reglementen, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op de website van het OCMW met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden. De reglementen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking tenzij anders bepaald.

 

 

  • in de zitting van 3 juli 2017 keurde de Raad de intentieverklaring tot samenwerking in kader van oproep 405: Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen en Brussel (OP ESF Vlaadneren 2014-2020 Prioriteit 3, Investeringsprioriteit 9 in Sociale Inclusie en armoederbestrijding) Project van Leerwinkel Genk - Stad Genk goed. - publicatie 04/07/2017